Aktører

En oversikt over prosjektets aktører

Nord Universitet

Aktør

Nord universitet er med på «Reis smart» fordi det er positivt for folkehelsa, miljøet og det rimeligste alternativet for transport til og fra universitetet.

Helse Nord-Trøndelag

Aktør

Helse Nord-Trøndelag har bortimot 2000 ansatte ved Sykehuset Levanger som pendler til jobb på sykehuset både fra Levanger og nabokommunene. Spesialisthelsetjenestens oppgaver består også i forebyggende helsearbeid, så hvorfor ikke begynne med oss selv og vår egen helse? Det kan vi gjøre med å av å til la bilen stå, og ta bussen, sykle eller gå.

Levanger Kommune

Aktør

Levanger Næringsforum

Aktør

Levanger Videregående Skole

Aktør

Levanger videregående skole ønsker å være med i Reis smart fordi vi ligger i Levanger sentrum og har ca 900 ungdommer som kommer til skolen hver dag. De blir 18 år i løpet av skoletida hos oss, og får dermed førerkort og kan kjøre bil.

Trafikktellinger har vist at over halvparten av 3. årselevene kjører bil til skolen, og dermed bidrar til trafikktetthet på Moa – spesielt rundt start og slutt av skoledagen. Dette til tross for at alle elever med minst 6 km reisevei til skole får gratis skoleskyss alle årene i videregående opplæring. På morgen og ettermiddag kommer også bussene til skolen, slik at det er mange fotgjengere på området samtidig.

Vi deltar derfor i Reis smart med tiltak for å redusere biltrafikken på og rundt skolens område:

  • - Bedre tilrettelegging for syklende med flere sykkelparkeringsplasser/sykkelskur
  • - Ikke lenger gratis parkering for bil på skolens område for elevene
  • - Holdningsskapende arbeid

Statens Vegvesen

Aktør

Statens vegvesen ønsker å bidra til at folk i større grad velger miljøvennlig transport. Gjennom å dempe veksten i bilbruk i byer, og legge til rette slik at en økende del av persontransporten lettere kan gjennomføres med kollektivtransport, sykkel og gange vil vi få mer effektive løsninger for transportsystemet og samtidig bidra til å få et sentrum som er mer attraktivt å oppholde seg i og ferdes i.

Student i Nord

Aktør

Magneten

Aktør

Trønderbilene

Aktør

For Trønderbilene er «Reis smart» prosjektet viktig slik at vi i økt grad kan bidra til bedre trafikkavvikling i Levanger sentrum, samtidig som vi ønsker å oppfordre til en mer aktiv hverdag ved å kombinere buss med mer helsefremmende aktiviteter som å gå og sykle. Vi ser på vår deltakelse som en del av vårt samfunnsansvar, og økt fokus på å legge til rette for å kombinere offentlig transport og en mer aktiv livsstil mener vi er gevinst for alle parter.
Vi gleder oss til å være med og bidra til videre utvikling av prosjektet til glede for Levangers innbyggere!